BACK TO EXPLORE

MChoice 2023

7 ก.ย. 66 - 13 ก.ย. 66

ช้อปสินค้าจากร้านค้าแฟชั่นที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน MChoice 2023 ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566

ช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไปภายในหนึ่งวัน

รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน MChoice 2023 จำนวน 1 ที่นั่ง* (ไม่ระบุที่นั่ง) ในวันที่ 16 กันยายน 2566 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

*จำกัดการแลก 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน ตลอดรายการ
*จำกัดรวม 32 รางวัล ตลอดรายการ
*ลำดับและที่นั่งในการเข้าร่วมงาน ให้เป็นสิทธิ์ของสยามพารากอนแต่เพียงผู้เดียว

*มีผู้รับสิทธิ์ครบตามจำนวนแล้ว*


จุดลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์
- Redemption Counter ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน

รายชื่อร้านค้าแฟชั่นที่ร่วมรายการ
H&M / ZARA / Massimo Dutti / Swarovski / Noriko / Jaspal / Everything Hound / Bimba Y Lola / Michael Kors


- - - - - - - - - - - - -

*เงื่อนไขการแลกรับของรางวัล
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน ได้แก่ H&M / ZARA/ Massimo Dutti / Swarovski / Noriko / Jaspal / Everything Hound / Bimba Y Lola / Michael Kors 3,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนด ลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์เข้าร่วมงาน MChoice 2023 จำนวน 1 ที่นั่ง* (ไม่ระบุที่นั่ง) ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน (รวบรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จ/การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง)
2. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ, จำกัด 32 รางวัล/ ตลอดรายการ
3. รายละเอียดสิทธิ์เข้าร่วมงาน MChoice 2023 จำนวน 1 ที่นั่ง* (ไม่ระบุที่นั่ง) เป็นไปตามที่ระบุในเอกสารจดหมายรับสิทธิ์ โดยของรางวัลเป็นไปตามที่ศูนย์การค้าจัดให้เท่านั้น
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) หรือ หลักฐานการชำระเงิน (กรณีชำระเงินด้วยช่องทางการชำระเงินอื่นๆ) และขอสงวนสิทธิ์เลือกที่นั่งให้กับผู้ที่แลกรับสิทธิ์ก่อน ตามลำดับก่อนหลัง
5. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
6. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์, สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit / Payment on Credit / Store Credit การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และ ยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้า การชำระค่าสินค้าไม่เต็มจำนวน และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
7. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
8. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
9. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
10. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์ผู้รับมอบอำนาจ สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้รับของรางวัล (ตามชื่อในจดหมาย) มารับสิทธิ์เข้าร่วมด้วยตนเองเท่านั้น กรณีต้องการมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่น ต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจจากผู้รับของรางวัล และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับของรางวัลพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานเท่านั้น และ ขอสงวนสิทธิ์หากท่านไม่ได้มาเข้าร่วมงานตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับสิทธิ์เข้าร่วมงาน “MChoice 2023” นี้
12. เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
13. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
14. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัล ไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัล ที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
16. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
18. สามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้ที่: https://www.siamparagon.co.th/privacy-policy หรือสามารถ SCAN QR CODE ได้ที่จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน