BACK TO EXPLORE

Happy Shopping Fest

20 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64

ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน ครบ 1,000 บาทขึ้นไป ภายในวันเดียวกัน

แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท*
(สำหรับซื้อสินค้า 500.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้า Absolute Siam Store, Aland , Jung Saem Mool, The Selected, The Wonder Room ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ และทุกร้านที่รับบัตร Siam Gift Card ในศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่)

*จำกัด 400 สิทธิ์ / วัน
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 7 มี.ค. 64 เท่านั้น

หมายเหตุ: ร้านค้าโปรดตรวจสอบจำนวนสิทธิ์คงเหลือในแต่ละวันได้ที่
- สยามพารากอน จุด Redemption ชั้น M โทร 02-610-8000 # 5409

*เงื่อนไข
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน 1,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขรายการ ลงทะเบียนแลกรับ Siam Gift Card ที่ จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง Stardome ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น จำกัด 400 สิทธิ์ / วัน
2. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ, จำกัด 400 สิทธิ์ / วัน
3. Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 500.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้า Absolute Siam Store, Aland , Jung Saem Mool, The Selected, The Wonder Room ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ และทุกร้านที่รับบัตร Siam Gift Card ในศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่จุด REDEMPTION
4. Siam Gift Card 1 ใบ และ ต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
5. Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 7 มี.ค. 64 เท่านั้น
6. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
7. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
8. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
9. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
10. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจาสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
11. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของสมนาคุณดังกล่าว
12. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าของสมนาคุณจะหมด
13. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
14. พนักงานขายของร้านค้าเช่าและ เจ้าของร้านหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลหากพบว่าใบเสร็จที่นำมาแลกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
15. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
16. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ ของสมนาคุณที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
18. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ จุด Redemption ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด