BACK TO EXPLORE

SIAM PARAGON WEEKEND SPECIAL

1 ธันวาคม 2566 - 3 ธันวาคม 2566

ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอนครบตามเงื่อนไข แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท*

ช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป
แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท*

(สำหรับซื้อสินค้า 2,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ที่สยามพารากอน เท่านั้น)
*จำกัด 150 รางวัล/วัน

รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการ คลิก

*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/ ตลอดรายการ
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567

จุดแลกรับสิทธิ์
- จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน


- - - - - - - - - - - - - - -

*เงื่อนไขช้อปครบตามยอดที่กำหนด แลกรับ SIAM GIFT CARD
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน ตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด ลงทะเบียนแลกรับของรางวัลภายในวันเดียวกันระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 66 – 3 ธ.ค. 66 ที่จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน (รวบรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จ/การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง)
2. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ, จำกัดของรางวัล 150 รางวัล / วัน
3. ขอสงวนสิทธิ์ชื่อผู้ซื้อที่ระบุในใบเสร็จต้องตรงกับผู้ที่มาแลกรับสิทธิ์เท่านั้น
4. กรณีเจ้าของใบเสร็จ(ตามชื่อที่ระบุบนใบเสร็จ) ประสงค์มอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน หรือกรณีที่ประสงค์มอบสิทธิ์ให้ผู้อื่น ผู้รับดำเนินการแทนหรือผู้รับมอบสิทธิ์ต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของใบเสร็จ ที่มีการลงนามของเจ้าของใบเสร็จพร้อมระบุข้อความให้ผู้รับดำเนินการแทนหรือผู้รับมอบสิทธิ์มีสิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าวอย่างชัดเจน ต่อพนักงาน ณ จุด REDEMPTION (ผู้รับดำเนินการแทนสามารถรับดำเนินการแทนได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วันเท่านั้น)
5. SIAM GIFT CARD 1,000 บาท สำหรับซื้อสินค้า 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/SIAM GIFT CARD 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ในศูนย์การค้าสยามพารากอน ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ได้ที่จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน
6. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 67 เท่านั้น
7. ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน
8. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯได้
9. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินที่ออกในนามบริษัทฯ, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินที่ไม่ระบุเลขที่ใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์, สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 รายการแล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จที่ระบุเวลาก่อนศูนย์การค้าฯเปิดให้บริการ, การรวมใบเสร็จร้านค้าระหว่างศูนย์การค้าฯ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอน ดีพาร์ทเมนสโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอน ดีพาร์ทเมนสโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit /Payment on Credit / Store Credit, การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า, ยอดชำระค่าสินค้าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้า, การชำระค่าสินค้าไม่เต็มจำนวน และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
10. ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะท่านที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) หรือ หลักฐานการชำระเงิน (กรณีชำระเงินด้วยช่องทางการชำระเงินอื่นๆ)
11. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
12. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมาแลกรับสิทธิ์ได้เฉพาะของร้านค้าที่ไม่มีการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบของกระดาษแล้วเท่านั้น กรณีการนำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ทั้งในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ จะต้องมีการระบุชื่อลูกค้าที่นำมาแลกรับสิทธิ์ให้ชัดเจน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ หรือถ่ายสำเนาเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินทั้งสองรูปแบบเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการแลกรับสิทธิ์
13. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
14. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านค้าของบริษัทฯในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
15. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังจากการแลกรับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับของรางวัลที่ได้รับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือ ยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี
17. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลง และ/หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือของรางวัลอื่นๆ ได้
18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
19. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ONESIAM Call Center โทร: 02-111-6161 email: contact@onesiam.com
20. สามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้ที่: www.siamparagon.co.th/privacy-policy หรือสามารถสแกน QR CODE ได้ที่จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน