BACK TO EXPLORE

Siam Paragon Weekday Special

11 ตุลาคม 2566 - 26 ตุลาคม 2566 (เฉพาะวันธรรมดา)

ช้อปสนุกเฉพาะวันธรรมดา วันจันทร์ - วันศุกร์ แลกรับ Siam Gift Card รวมมูลค่ากว่า 1.9 ล้านบาท* เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการที่สยามพารากอน

ช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป
แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 800 บาท*

(สำหรับซื้อสินค้า 1,600.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ที่สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่เท่านั้น)

รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการ คลิก

*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำกัด 200 รางวัล/วัน
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

จุดแลกรับสิทธิ์
- จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน


- - - - - - - - - - - - - - -

*เงื่อนไขช้อปครบตามยอดที่กำหนด แลกรับ SIAM GIFT CARD
1. เฉพาะวันธรรมดา จันทร์ - ศุกร์ รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน ตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด ลงทะเบียนแลกรับของรางวัลภายในวันเดียวกันระหว่างวันที่ 11 ต.ค. 66 – 26 ต.ค. 66 ที่จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน (รวบรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จ/การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง)
2. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำกัดของรางวัล 200 รางวัล / วัน
3. SIAM GIFT CARD 800 บาท สำหรับใช้ในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ในศูนย์การค้าสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ 1,600 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/SIAM GIFT CARD 1 ใบ ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ได้ที่จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน
4. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 66 เท่านั้น
5. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯได้
6. ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน
7. ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าแลกรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์เท่านั้น, ผู้รับมอบอำนาจสามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน
8. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การรวมใบเสร็จร้านค้าระหว่างศูนย์การค้า, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จการจองสินค้า การชำระค่าสินค้าไม่เต็มจำนวน และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะท่านที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) หรือ หลักฐานการชำระเงิน (กรณีชำระเงินด้วยช่องทางการชำระเงินอื่นๆ)
10. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯงดร่วมรายการ
11. ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าแลกรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์เท่านั้น โดยของรางวัลจะเป็นสิทธิ์ของผู้มอบอำนาจเท่านั้น, สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน
12. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
13. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมาแลกรับสิทธิ์ได้เฉพาะของร้านค้าที่ไม่มีการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบของกระดาษแล้วเท่านั้น กรณีการนำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ทั้งในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ จะต้องมีการระบุชื่อลูกค้าที่นำมาแลกรับสิทธิ์ให้ชัดเจน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ หรือถ่ายสำเนาเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินทั้งสองรูปแบบเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการแลกรับสิทธิ์
14. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
15. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านค้าของบริษัทฯในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
16. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังจากการแลกรับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับของรางวัลที่ได้รับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือ ยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี
18. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลง และ/หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือของรางวัลอื่นๆ ได้
19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
20. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ONESIAM Call Center โทร: 02-111-6161 email: contact@onesiam.com
21. สามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้ที่: www.siamparagon.co.th/privacy-policy หรือสามารถสแกน QR CODE ได้ที่จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน