BACK TO EXPLORE

โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย”

เชิญชวนดีไซเนอร์ไทยประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๖๐

กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนดีไซเนอร์ไทยประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยภายใต้แนวคิด “ไทยใส่สบาย”

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “ไทยใส่สบาย”โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการสร้างคน สร้างสังคมพร้อมเผยแพร่ภาพลักษณ์ภูมิปัญญาผ้าไทยผ่านงานวัฒนธรรมสู่สายตาชาวไทยและชาวต่างประเทศทั้งยังส่งเสริมสำนึกความเป็นไทยวิถีถิ่นวิถีไทยและสนับสนุนความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของนักออกแบบไทยให้มีเวทีในการแสดงฝีมือและศักยภาพของตนเองด้วยการเชิญชวนดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่เข้าร่วมประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทยที่มีความทันสมัยและสามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันอันจะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของผ้าไทยในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ คริสตัล คอร์ทชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ภายในงานได้มีการจัดแสดงมินิแฟชั่นโชว์จากดีไซเนอร์ไทยที่ได้รังสรรค์เครื่องแต่งกายร่วมสมัยจากผ้าไทยอาทิ Chai Gold Label, Realistic Situation และ Wisharawish พร้อมเปิดตัวคณะกรรมการ๓ท่านประกอบด้วยสธน ตันตราภรณ์บรรณาธิการนิตยสาร โว้ก ประเทศไทยพัชทรี ภักดีบุตรดีไซเนอร์แบรนด์เกรย์ฮาวด์และพลพัฒน์ อัศวะประภาเจ้าของแบรนด์อาซาว่าที่จะพูดถึงเกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสินผลงานอันโดดเด่นตรงกับคอนเส็ปต์มากที่สุดรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับดีไซเนอร์รุ่นใหม่ผู้ที่จะมาสร้างปรากฏการณ์แก่วงการผ้าไทยผ่านการออกแบบเครื่องแต่งกายแบบร่วมสมัยซึ่งคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้ด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้เล็งเห็นว่า การนำผ้าไทยมาออกแบบในแนวคิด “ไทยใส่สบาย” นอกจากจะช่วยจุดประกายให้คนหันมาใช้ผ้าไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาติแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนดีไซเนอร์รุ่นใหม่ให้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพให้สาธารณชนได้รับรู้และเพื่อให้เกิดกระแสนิยมอยากสวมใส่เครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย อีกทั้งยังเกิดการการตุ้นและปลูกจิตสำนึกแก่นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบและประชาชนทั่วไปให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยในระดับต่างๆ พร้อมกันนี้ยังเป็นช่องทางที่ทำให้ผ้าไทยได้รับการเผยแพร่ให้นานาประเทศได้รู้จักอีกด้วย

ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องสามารถถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบที่มีความร่วมสมัย โดยตีความได้อย่างอิสระในรูปแบบ Life Style สำหรับกลางวัน ซึ่งจะต้องส่งแฟ้มผลงานภาพแบบร่างเครื่องแต่งกายบุรุษหรือเครื่องแต่งกายสตรีจำนวน ๑ แบบร่าง พร้อมแนบภาพเทคนิคและตัวอย่างผ้าหรือวัสดุที่จะใช้ผลิตผลงานจริงที่แสดงถึงแนวความคิดในการออกแบบพร้อมคำบรรยายทั้งนี้จะต้องใช้ผ้าไทยวัสดุที่มาจากภูมิปัญญาไทยหรือผ้าประจำแต่ละท้องถิ่นเป็นวัสดุหลัก ผ้าที่ทอประดิษฐ์ขึ้นด้วยฝีมือคนไทยเช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหมผ้ามัดหมี่ ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ ผ้าขาวม้า ผ้าม่อฮ่อม ผ้าหมักโคลนและผ้าย้อมครามเป็นต้น มาเป็นวัตถุดิบในการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย เพื่อให้คนไทยได้เห็นว่าผ้าไทยที่บางคนอาจเห็นว่าสวมใส่แล้วเชยนั้น แท้จริงแล้วสามารถนำมาออกแบบให้เท่ เก๋ เป็นแนวร่วมสมัยที่วัยรุ่นและบุคคลทั่วไปก็สวมใส่ได้อย่างสบาย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชวนนักออกแบบไทยร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย” ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีรางวัลพร้อมกับโล่เกียรติยศทั้งสิ้น ๕ รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสดจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้รับรางวัลเงินสดจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จะได้รับรางวัลเงินสดจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล จะได้รับรางวัลเงินสดจำนวนรางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และผู้เข้ารอบ ๑๐๐ คน จะได้รับเกียรติบัตรโดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบจำนวน ๑๐๐ ชุด จะถูกนำไปจัดแสดงในรูปแบบแฟชั่นโชว์ในพิธีมอบรางวัลในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอนเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานคนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนต่อไป ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ติดตามรายละเอียดโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย“ไทยใส่สบาย” ปี ๒๕๖๐ ได้ที่ www.ocac.go.th หรือ facebook: Fashion RUAM SAMAI By OCAC

การจัดส่งผลงาน
๑. ด้วยตนเองที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๖ (อาคารธนาลงกรณ์)
๒. ทางไปรษณีย์ที่โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “ไทยใส่สบาย” ปี ๒๕๖๐ ที่ กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ๑ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ๖๖๖ อาคารธนาลงกรณ์ ชั้น ๖ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๒ ๔๒๒-๘๘๒๗ กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ๑