BACK TO EXPLORE

กิจกรรมพัฒนานักออกแบบไทย ปีที่ 3 (Thai Touch Season 3)

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบกิจกรรมพัฒนานักออกแบบไทย

กิจกรรมพัฒนานักออกแบบไทย ปีที่ 3 (Thai Touch Season 3)
กิจกรรมการเฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่ใน สาขาการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม  เครื่องหนังและรองเท้า  อัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อการพัฒนานักออกแบบไทย สู่สุดยอดดีไซเนอร์หน้าใหม่ โดยดีไซน์เนอร์ระดับประเทศ

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบกิจกรรมพัฒนานักออกแบบไทย ปีที่ 3 ทั้งหมด  24 คน
1. นายขจรชัย อินทโชติ
2. นายคณาพจน์ อุ่นศร
3. นายจักรกฤษณ์ นามนาค
4. นางสาวจิตรกานต์ บรรเทิงไพบูลย์
5. นายจินตภัทร์ ธรรมโชติ
6. นายจิรวัฒน์ ธำรงกิตติกุล
7. นางสาวชาลิสา เอนกวรกุล
8. นายฐกร วรรณวงษ์
9. นายฐนกร นราภักดีกุล
10. นางสาวฐิตารีย์ เกษร
11. นายณัฏร์ทร อธิษฐ์จรุงชัย
12. นายดนวัต พฤกษ์ชินวร
13. นายธรรมชาติ โชคแสน
14. นายธีรัช ควรตระกูล
15. นายประกฤษฎิ์ ไชยเพ็ชร
16. นายพงศธร หม้อกรอง
17. นายพีรพล คล้ายสอน
18. นายภาคภูมิ เลิศพจน์มณี
19. นายภาณุพงษ์ อินทะมน
20. นางสาวรวินทร์นิภา เผ่าก่อเกียรติกุล
21. นายลิขิต ศรีพล
22. นายวรเมธ มอญถนอม
23. นางสาวอริสรา รณกิตติพิสุทธิ์
24. นายอัครวินท์ สุมาลย์